Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (odeslání zásilky) a pro účely vedení uživatelského účtu (pokud se zákazník zaregistroval). Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací, obchodních sdělení zákazníkovi a odeslání hodnocení spokojenosti zákazníka. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI UZAVŘENÍ SMLOUVY A REGISTRACE    

 Investa Prag,a.s. je odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky a případné registrace jste nám poskytli následující osobní údaje:

• Jméno a příjmení

• Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město)

• Datum narození (pokud jste vyplnili)

• Číslo mobilního telefonu

• E-mailová adresa

Dobrovolně vyplněné údaje slouží k tomu, abychom Vám dokázali připravit ještě relevantnější nabídky.

Svůj profil registrace můžete aktuálně měnit po přihlášení do Vašeho účtu

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací o nových produktech, slevách a případných soutěží zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.

Při zasílání informací na Váš mobilní telefon, emailovou adresu nebo poštou zpracováváme číslo Vašeho mobilního telefonu, emailovou adresu nebo poštovní adresu a také Vaše datum narození. Vaše datum narození zpracováváme, abychom Vám mohli vždy zaslat dárek k narozeninám nebo Vás informovat o dostupnosti takových narozeninových dárků.

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR a slouží k plnění smlouvy.

12. DOBA ULOŽENÍ

Vaše kmenové údaje jsou uloženy po dobu plnění smlouvy, popřípadě po dobu Vaší registrace

13. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim.

14. Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail na info@superjeans.cz. Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu Investa Prag,a.s., Palackého 31, 266 01, Beroun.

15. Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené v objednávce nebo registraci nejsou přesné či správné, můžete je kdykoli opravit telefonicky nebo emailem.

16. Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných firmou Investa Prag,a.s.. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat kdykoli pomocí emailu na info@superjeans.cz . Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho

17. KONTAKTY (k uplatnění práv subjektů údajů)

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou na uvedených kontaktech uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu) za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

18. PŘEHLED O ÚČELECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI KUPNÍ SMLOUVY NEBO REGISTRACE

K plnění smlouvy a také k používání účtu je při vyplnění v objednávkovém procesu a registraci nezbytné, abychom od Vás obdrželi jméno a příjmení, Vaši adresu, Vaší e-mailovou adresu a číslo Vašeho mobilního telefonu.Vaše datum narození je nepovinné.

Abychom Vám mohli zasílat reklamní materiály, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a také Vaši adresu. Pro zasílání reklamy e-mailem a SMS potřebujeme Vaši e-mailovou adresu nebo číslo Vašeho mobilního telefonu.

19. DOTAZY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k Investa Prag,a.s. se můžete kdykoli obrátit na:

Investa Prag,a.s. IČ: 64949184, DIČ CZ-64949184, se sídlem Charvátova 11, Praha 1, 110 00 (tato adresa není korespondenční, na zaslané dopisy na tuto adresu nebude brán zřetel)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jitka Slabochová

E-mail: info@superjeans.cz

Telefon: +420 777 579 144

Kospondenční adresa: Investa Prag,a.s., Palackého 31, 266 01 Beroun